Terms of service

UVODNE ODREDBE

1. članak

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluge korištenja računalnog sustava Tacho CLOUD (u daljnjem tekstu i ALFA LOGISTIKA, isporučitelj sustava Tacho CLOUD ili isporučitelj) i naručitelja usluge korištenja računalnog sustava Tacho CLOUD (u daljnjem tekstu: naručitelj).

Osim ovih Općih uvjeta, na prava i obveze isporučitelja i naručitelja primjenjuju se odredbe međusobno zaključenog ugovora o najmu te važeći cjenici usluga koji sadrže popis važećih cijena usluga.

Prilikom sklapanja ugovora o najmu, ALFA LOGISTIKA će naručitelja upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja i Cjenikom usluga, što naručitelj potvrđuje potpisivanjem ugovora o najmu.

Potpisom ugovora o najmu naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta. U slučaju proturječnosti između odredbi ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe ugovora o najmu.

U slučaju proturječnosti između odredbi ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe ugovora o najmu.

Na odnose isporučitelja i naručitelja koji nisu uređeni ugovorom o najmu niti ovim Općim uvjetima, primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske.

DEFINICIJE POJMOVA

2. članak

Brzina procesora je mjera brzine rada procesora. Za mjernu jedinicu uzima se frekvencija radnog takta (MHz (megaherci) i GHz (gigaherci)). Brzina procesora je jedan od glavnih parametara koji definira brzinu izvođenja računalnih programa.

Centralna baza podataka je računalni centar kojem pristupa naručitelj korištenjem aplikacije Tacho CLOUD.

Cestovni prijevoz je prijevoz putnika i tereta koji se u cijelosti ili djelomično obavlja javnim cestama, uključujući vožnju praznim ili nenatovarenim vozilom.

Daljinsko preuzimanje podataka to je preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa ili memorijskih kartica vozača preko mobilne mreže (Gprs, 3G ili 4G).

Digitalni tahograf je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranu podataka za razdoblje od 365 dana.

Dnevni odmor je dnevno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća: redoviti dnevni odmor i skraćeni dnevni odmor.

Dnevno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje između kraja jednoga dnevnog odmora i početka sljedećega dnevnog odmora ili između dnevnog odmora i tjednog odmora, kao i između tjednog odmora i dnevnog odmora.

Hardver je fizički, opipljivi dio računalno-elektroničkih uređaja. Hardver se mnogo rjeđe mijenja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi, jer na engleskom soft znači mekano dok hard znači tvrdo. Mogućnosti računalno-elektroničkih uređaja u najvišoj mjeri zavise od hardvera i njegove kvalitete.

Isključenje iz sustava je radnja kojom se naručitelju onemogućuje daljnji pristup u računalni sustav Tacho CLOUD pomoću suspendiranja korisničkih podataka s kojima se naručitelj prijavljuje u sustav.

Isporučitelj je ovlašteni davatelj svih usluga koje omogućuje računalni sustav Tacho CLOUD.

Korisničko ime je jedinstveno ime naručitelja na temelju kojeg ga računalni sustav Tacho CLOUD prepoznaje kao korisnika.

Licencija sustava Tacho CLOUD je pravo korištenja sustava Tacho CLOUD za jednog vozača, tj. Za podatke s memorijske kartice jednog vozača te njihovu arhivu.

Lozinka je jedinstveni alfanumerički zapis pomoću kojeg naručitelj potvrđuje svoj identitet kod prijave u računalni sustav Tacho CLOUD.

Memorijska kartica je prijenosni uređaj za prijenos i pohranu podataka, koju posjeduju vozač, prijevoznik, radionica i nadzorno tijelo.

Minimalni broj licencija to je najmanji broj licencija sustava za koje se naručitelj obvezao da će ih koristiti na određeno ili neodređeno vremensko razdoblje.

Mobilna aplikacija to je softver koji se pokreće na operativnom sustavu Android i na internetskim preglednicima koji su namijenjeni operativnom sustavu Android.

Mobilni radnik označava svakog radnika koji čini dio prijevoznog osoblja, uključujući i vježbenike i naučnike, a koji je zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.

Mobilni uređaj je uređaj s operativnim sustavom Android.

Najamnina je dogovorena cijena za korištenje usluga računalnog sustava Tacho CLOUD.

Noćni rad označava rad koji se obavlja tijekom noćnog vremena.

Noćno vrijeme označava razdoblje od najmanje četiri sata, između 00:00 i 07:00 sati.

Odmor je neprekinuto razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom.

Osoba koja obavlja mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza označava mobilnog radnika ili samozaposlenog vozača koji obavlja takvu djelatnost.

Podaci iz digitalnog tahografa to su podaci koji se nalaze u digitalnom tahografu te se uvoze u sustav Tacho CLOUD. Podaci iz digitalnog tahografa čine entitet vozila unutar sustava Tacho CLOUD i nisu predmet naplate, tj. nisu predmet licencije sustava Tacho CLOUD.

Podaci s memorijske kartice vozača to su podaci koji se nalaze na memorijskoj kartici vozača i uvoze se u sustav Tacho CLOUD. Podaci s memorijske kartice vozača ujedno čine licenciju sustava Tacho CLOUD koja je predmet naplate prema ovim općim uvjetima.

Podaci vozača to su podaci s memorijske kartice vozača.

Ponovno uključivanje u sustav je radnja kojom se ponovno omogućuje naručitelju pristup u računalni sustav Tacho CLOUD nakon što je prethodno bio isključen iz sustava. Uključivanje u sustav je radnja koja podrazumijeva ponovno uključivanje korisničkih podataka naručitelja.

Pretplata je dogovorena cijena za korištenje usluga računalnog sustava Tacho CLOUD.

Probno korištenje to su korisnički podaci s kojima je moguće pristupiti računalnom sustavu Tacho CLOUD te raditi u sustavu na stvarnim primjerima. Probni korisnički račun ima određeno vrijeme trajanja, nakon proteka kojeg korisnički podaci prestaju biti aktivni.

Računalna aplikacija to je softver koja se pokreće na osobnom računalu na operativnim sustavima koji su namijenjeni za operativna računala i na internetskim preglednicima koji su namijenjeni za osobna računala.

Računalni sustav Tacho CLOUD ((u tekstu: usluga Tacho CLOUD, sustav, usluge isporučitelja) je učinkoviti sustav za daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača, te obradu i analizu podataka prema odredbama EC norme 561/2006 i „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu“.

Računalni virus je računalni program koji može "zaraziti" druge programe tako da u njih unese kopiju samog sebe (koja može biti modificirana). Virus se može proširiti računalnim sustavom ili mrežom koristeći se ovlastima korisnika koji su zaraženi. Svaki program koji je zaražen postaje virus i tako zaraza raste.

Radno vrijeme je vrijeme od početka do završetka rada, tijekom kojeg se mobilni radnik nalazi na svom radnom mjestu, na raspolaganju poslodavcu te obavlja svoje poslove.

Razdoblje vožnje je ukupno vrijeme vožnje od vremena kad vozač započne upravljati vozilom nakon razdoblja odmora ili prekida vožnje do vremena dok ne uzme razdoblje odmora ili prekid vožnje. Razdoblje vožnje može biti kontinuirano ili podijeljeno.

Razina licencije sustava Tacho CLOUD je definirana razina usluge koja je uključena u cijenu licencije, opis definirane licencije sustava opisan je u specifikaciji licencije sustava Tacho CLOUD i objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Redoviti dnevni odmor je neprekinuto razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati, od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto minimalno 3 sata, a drugi neprekinuto minimalno 9 sati.

Redoviti tjedni odmor je odmor koji neprekinuto traje najmanje 45 sati.

Skraćeni dnevni odmor je neprekinuto razdoblje odmora kraće od 11 sati, ali ne kraće od 9 sati.

Skraćeni tjedni odmor je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati, ali ne kraće od 24 sata pod uvjetima iz članka 12. "Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu".

Softver trećih strana je softver koji nije dio računalnog sustava Tacho CLOUD.

Tahograf označava cjelokupnu opremu namijenjenu ugradnji u cestovna vozila za prikaz, bilježenje i automatsko ili poluautomatsko pohranjivanje podataka o kretanju takvih vozila i o pojedinom trajanju rada njihovih vozača. Ova oprema obuhvaća kabele, senzore, elektronički uređaj za informacije o vozaču, jedan (dva) čitač(a) za umetanje jedne ili dvije vozačke(ih) memorijske(ih) kartice(a), ugrađen ili odvojen pisač, instrumente prikaza, uređaj za prijenos iz podatkovne memorije, uređaje za prikazivanje ili ispis podataka na zahtjev i uređaje za upisivanje mjesta u kojima dnevno radno vrijeme započinje i završava.

Tjedan označava razdoblje između 00:00 sati u ponedjeljak i 24:00 sata u nedjelju.

Tjedni odmor je tjedno neprekidno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća »redoviti tjedni odmor.

Tjedno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje tijekom jednog tjedna.

Treća osoba je svaka osoba koja nije ovlaštena od isporučitelja i nije naručitelj.

Uptime je mogućnost nesmetanog korištenja sustava od strane naručitelja na mjesečnoj razini. Izražava se postotkom u kojem isporučitelj jamči neometan rad u sustavu naručitelju. Npr. ako je uptime 98%, tada isporučitelj jamči naručitelju neometan rad u sustavu prema jednadžbi: 30.4 [prosječni broj dana u mjesecu] * 98% [uptime] = 29.81 [dani neometanog korištenja sustava od strane naručitelja] - decimalni iznos broja se uvijek zaokružuje na manju vrijednost.

Višečlana posada je posada koju čine barem dva vozača koji upravljaju vozilom. Tijekom prvog sata vožnje višečlane posade prisutnost drugog ili drugih vozača nije obvezna, ali je obvezna tijekom ostatka vremena.

Vozač je osoba koja upravlja vozilom ili koja se nalazi u vozilu kako bi prema potrebi bila raspoloživa za upravljanje vozilom.

Vozilo je motorno vozilo, vučno vozilo, priključno vozilo ili kombinacija tih vozila koja se definiraju kako slijedi.

Vrijeme vožnje je zabilježeno trajanje aktivnosti vožnje.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

3. članak

Ugovorni odnos između isporučitelja i naručitelja zasniva se sklapanjem Ugovora o najmu na važećem obrascu u koji se, između ostaloga, unose sljedeći podaci:

 • podaci o naručitelju, uključujući osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za dostavljanje računa za pružene usluge, adresu za dostavljanje obavijesti, adresa e-pošte,
 • broj unajmljenih licencija sustava, dodatne funkcionalnosti licencija sustava, dodatne usluge,
 • dan stupanja ugovora na snagu od kojeg je naručitelj u obvezi plaćati mjesečnu najamninu za unajmljene licencije sustava Tacho CLOUD,
 • vrijeme trajanja ugovornog odnosa u mjesecima, odnosno naznaku da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme,
 • izjava naručitelja kojom potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima korištenja i da prihvaća Opće uvjete korištenja.

4. članak

Uslugu Tacho CLOUD moguće je ugovoriti pomoću zasnivanja ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD.

5. članak

Predmet Ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD je najam licencija računalnog sustava Tacho CLOUD – sustava za daljinsko preuzimanje, obradu i analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Isporučitelj na osnovi Ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD iznajmljuje licencije sustava koje su navedene u Ugovoru o najmu sustava Tacho CLOUD.

Oprema nije predmet ovog ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD jer se u slučaju zaključenja ovog ugovora smatra da je naručitelj kupio opremu od isporučitelja ili je od prije ima u svom vlasništvu.

IZMJENE UGOVORA

6. članak

Sve izmjene i dopune ugovora, ugovorne strane regulirat će novim ugovorom o najmu.

TRAJANJE UGOVORA

7. članak

Ugovor o najmu sustava Tacho CLOUD moguće je zaključiti na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme.

Ugovoreno razdoblje na koje je zaključen ugovor na određeno vrijeme počinje teći od dana koji je u ugovoru naveden kao dan stupanja ugovora na snagu.

NARUČITELJ USLUGA

8. članak

ALFA LOGISTIKA sklopit će ugovor o najmu za korištenje usluga računalnog sustava Tacho CLOUD sa svakom zainteresiranom platežno sposobnom fizičkom ili pravnom osobom koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je potpuno poslovno sposobna,
 • da pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje ugovornog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima,
 • da jamči za plaćanje obveza osobnim dohotkom, odnosno sredstvima na računu preko kojeg posluje,
 • da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema ALFA LOGISTICI iz naslova ranije zaključenih ugovora,
 • da naplatu potraživanja ALFA LOGISTIKA nije ranije ostvarivala u postupku prisilne naplate ili drugom sudskom postupku protiv naručitelja,
 • da nisu u tijeku postupci prisilne naplate i sudski postupci protiv naručitelja radi ostvarenja tražbine ALFA LOGISTIKE.

9. članak

ALFA LOGISTIKA može odbiti sklapanje ugovora o najmu ako:

 • naručitelj ne zadovoljava uvjete iz članka 8.,
 • postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj osobnosti naručitelja, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti,
 • je protiv naručitelja pokrenut stečajni ili sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanja ili prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni ALFA LOGISTIKE naručitelj ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima,
 • utvrdi da je naručitelj postupao u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta ili važećim zakonskim propisima.

PODACI O NARUČITELJU I ZAŠTITA PODATAKA

10. članak

Naručitelj je radi nedvojbene identifikacije te zasnivanja i ispunjavanja međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa obvezan dati na uvid izvornike svojih identifikacijskih isprava kao i predati preslike istih te na zahtjev ALFA LOGISTIKE pružiti i dodatne podatke i dokumente koje bi ALFA LOGISTIKA mogla smatrati nužnima za zasnivanje ugovornog odnosa ili promjene istoga. U protivnom, ALFA LOGISTIKA ima pravo odbiti sklapanje ugovora, izmjenu postojećeg ugovora s naručiteljem ili davanje pojedine usluge.

Naručitelj je materijalno i kazneno odgovoran za točnost svojih podataka koje navede u ugovoru o najmu.

Naručitelj je obvezan u pisanom obliku izvijestiti ALFA LOGISTIKU o bilo kakvoj promjeni podataka odmah, a najkasnije u roku 30 dana od nastanka promjene. Ako naručitelj pravodobno ne obavijesti ALFA LOGISTIKU o promjeni podataka, naručitelj će odgovarati za štetu koja eventualno nastane isporučitelju ili trećim osobama, a ako zbog toga računi, opomene zbog neplaćanja ii druge obavijesti ALFA LOGISTIKE ne mogu biti dostavljene naručitelju, smatrat će se da je dostava na osnovi postojećih podataka valjano izvršena.

Podaci koji se odnose na ugovorni odnos poslovna su tajna tvrtke ALFA LOGISTIKA. ALFA LOGISTIKA će podatke u vezi s ugovornim odnosom sakupljati, obrađivati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Naručitelj daje privolu da ALFA LOGISTIKA može podatke naručitelja, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske:

 • davati financijskim institucijama, društvima registriranim za djelatnost provjeravanja kreditne sposobnosti te prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provjere platežne sposobnosti naručitelja i podatke o kršenju ugovornog odnosa s isporučiteljem, a sve zbog zaštite legitimnog poslovnog interesa ALFA LOGISTIKE u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja budućeg duga i zaštite interesa naručitelja,
 • bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja predati potrebne podatke radi omogućavanja ustupanja tražbine koje ALFA LOGISTIKA ima prema naručitelju te ustupiti tražbine koje ima prema naručitelju trećim osobama uključujući, ali se ne ograničavajući na banke kreditore i agencije za naplatu potraživanja, na način i u skladu s važećim propisima.

OPIS USLUGE

11. članak

Računalni sustav Tacho CLOUD je učinkovita usluga za:

 • daljinsko preuzimanje podataka iz memorijskih kartica vozača,
 • obradu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača,
 • analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača,
 • arhiviranje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača.

Rad računalnog sustava Tacho CLOUD u potpunosti je usklađen s EC normom 561/2006 i „Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu“.

Korištenje računalnog sustava Tacho CLOUD moguće je ugovoriti kod ovlaštenih pravnih osoba od strane tvrtke ALFA LOGISTIKA ili kod ovlaštenih prodajnih predstavnika od strane tvrtke ALFA LOGISTIKA.

Sustav Tacho CLOUD sastoji se od korisničkog i upravljačkog dijela. Korisnički dio sustava čini računalna aplikacija Tacho CLOUD i mobilna aplikacija preko koje se naručitelj spaja u centralnu bazu podataka te pristupa podacima i učitava podatke koji se odnose na naručiteljeve korisničke podatke.

Za spajanje u sustav Tacho CLOUD naručitelju se dodjeljuju korisnički podaci (korisničko ime i lozinka). Korisničke podatke korisnik upisuje u okvir za prijavu korisničke aplikacije Tacho CLOUD, na osobnom (lokalnom) računalu ili mobilnom uređaju.

Moguće je slanje podataka iz sustava Tacho CLOUD u softvere trećih strana. Za slanje podataka u softvere trećih strana potrebno je prethodno pisano odobrenje tvrtke ALFA LOGISTIKA.

LICENCIJE SUSTAVA

12. članak

Najam usluga računalnog sustava Tacho CLOUD podijeljen je u licencije sustava. Licencije sustava definiraju razinu mogućih funkcionalnosti računalnog sustava Tacho CLOUD. Licencije sustava ne može se kupiti, već samo unajmiti na ugovoreno vremensko razdoblje za ugovoreni broj vozača.

Sve usluge sustava Tacho CLOUD koje nisu dio ugovorene razine usluge posebno se naplaćuju prema važećem cjeniku tvrtke ALFA LOGISTIKA, koji je objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Broj unajmljenih licencije sustava jednak je broju vozača za koje se uvoze podaci iz memorijskih kartica vozača u sustav Tacho CLOUD, pri tom svaka licencije sustav Tacho CLOUD nije ograničena na količinu uvezenih podataka po vozaču, već po svakom kreiranom vozaču koji se nalazi u sustavu Tacho CLOUD. Jedna (1) unajmljena licencija sustava vrijedi za jednog (1) vozača čiji se podaci nalaze u sustavu Tacho CLOUD, bez obzira na količinu podataka ili broj prijenosa podataka.

UKLJUČIVANJE U SUSTAV – AKTIVACIJA USLUGE

13. članak

Uključivanje u računalni sustav Tacho CLOUD moguće je samo za naručitelje računalnog sustava Tacho CLOUD koji imaju s ALFA LOGISTIKOM sklopljen ugovor o najmu.

ALFA LOGISTIKA će uključiti naručitelja u sustav, odnosno aktivirati uslugu za sve unajmljene licencije sustava najkasnije u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od dana stupanja ugovora na snagu.

Iz opravdanih razloga ovaj rok moguće je produljiti za idućih 24 (dvadeset i četiri) sata, uz pisanu suglasnost obiju ugovornih strana.

Uključivanjem u sustav ALFA LOGISTIKA naručitelju omogućuje pristup u računalni sustav Tacho CLOUD pomoću dodijeljenih korisničkih podataka.

Korisnički podaci (korisničko ime i lozinka) bit će dostavljeni naručitelju na adresu e-pošte koju je naručitelj naveo u ugovoru o najmu.

Isporučitelj ne odgovara za točnost naručiteljeve adrese e-pošte, kao niti za pogreške i sigurnosne postavke naručiteljeve adrese e-pošte.

Naručitelj pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke preko mrežne aplikacije Tacho CLOUD pristupa uslugama računalnog sustava Tacho CLOUD.

Korisničke podatke mogu koristiti naručitelj i njegove ovlaštene osobe.

Podaci vozača naručitelja za koje je ugovoreno uključivanje i korištenje sustava Tacho CLOUD uključuju se u računalni sustav Tacho CLOUD.

Minimalni broj vozača koje naručitelj može uključiti u sustav Tacho CLOUD određen je minimalnim brojem unajmljenih licencija sustava, pritom (1) jedna licencija sustava Tacho CLOUD odgovara uključivanju (1) jednog vozača, tj. podataka za (1) jednog vozača u sustav Tacho CLOUD. Minimalni broj unajmljenih licencija naveden je u Ugovoru u najmu sustava Tacho CLOUD.

 

14. članak

Naručitelj se uključuje u sustav Tacho CLOUD nakon potpisanog ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD. Minimalni broj licencija sustava koje naručitelj uključuje u sustav Tacho CLOUD navedene su u ugovoru o najmu. Broj licencija sustava koje su navedene u Ugovoru o najmu predstavlja minimalni broj licencija sustava koje će naručitelj koristiti tijekom ugovornog odnosa.

Svako povećanje licencija sustava koje je veće od minimalnog broja licencija sustava isporučitelj će dodatno obračunati na kraju svakog obračunskog razdoblja.

Obračunsko razdoblje je svakih mjesec dana, računi za licencije sustava se izdaju u tekućem mjesecu za svaki protekli mjesec i to za onaj broj licencija sustava koje su bile aktivne u sustavu tijekom proteklog mjeseca.

Licencija sustava je aktivna ako se podaci vozača nalaze u sustavu, a vozač ima status „Aktivan“.

Licencija sustava je neaktivna ako se podaci o pojedinom vozaču nalaze u sustavu a vozač ima status „Neaktivan“.

O statusu pojedinog vozača brine se isključivo naručitelj na način da mora samostalno deaktivirati vozača u sustavu kako se licencija sustava ne bi naplaćivala.

Licencija sustava će se automatski aktivirati za pojedinog vozača u trenutku prijenosa podataka s memorijske kartice tog vozača u sustav Tacho CLOUD.

Ako je broj licencija sustava manji od minimalnog broja licencija sustava, tada će se obračunati minimalni broj licencija sustava.

Ako je broj licencija sustava veći od minimalnog broja licencija sustava, tada će se obračunati stvarni broj aktivnih licencija sustava.

Naručitelj samostalno može unutar korisničkog sučelja sustava Tacho CLOUD deaktivirati licenciju, nakon deaktivacije licencija se neće obračunavati, osim ako licencija sačinjava minimalni broj ugovorenih licencija koje su navedene u Ugovoru o najmu.

ISKLJUČIVANJE IZ SUSTAVA

15. članak

Isključivanje naručitelja iz računalnog sustava Tacho CLOUD može nastupiti kao posljedica:

 • prestanka ugovora o najmu,
 • više sile,
 • u drugim slučajevima kada je isporučitelj prema odredbama ovih Općih uvjeta ovlašten isključiti licencije sustava naručitelja iz sustava i onemogućiti mu pristup u sustav.

 

16. članak

Nakon isključivanja naručitelja iz računalnog sustava Tacho CLOUD, naručitelj više neće moći pristupiti uslugama računalnog sustava Tacho CLOUD putem korisničkih podataka, te će mu prijava u sustav biti onemogućena.

ALFA LOGISTIKA može u slučaju da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa isključiti naručitelja iz sustava.

Troškove isključenja iz sustava i eventualnog ponovnog uključenja u sustav snosi naručitelj. Troškovi isključenja i ponovnog uključenja obračunavaju se po važećem cjeniku tvrtke ALFA LOGISTIKA koji je objavljen na mrežnim stranicama www.alfalogistika.hr.

ZAŠTITA OD ZLOPORABA

17. članak

ALFA LOGISTIKA nakon sklapanja ugovora o najmu upoznaje naručitelja s uvjetima i pravilima korištenja računalnog sustava Tacho CLOUD.

Naručitelj je dužan za vrijeme trajanja ugovora o najmu poštivati Opće uvjete korištenja sustava te koristiti sustav Tacho CLOUD u skladu s njima.

Naručitelj je dužan brinuti o sigurnosti svojih korisničkih podataka te promijeniti korisničko ime i lozinku čim posumnja na njihovu neovlaštenu uporabu. Naručitelj je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem korisničkih podataka, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim podacima. Isporučitelj ne odgovara za slučajeve zloporabe lozinke.

U slučaju sumnje na neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke naručitelj mora odmah obavijestiti davatelja usluge sustava Tacho CLOUD, usmeno i pisano. Ako je obavijest usmena, naručitelj je dužan evidentirati datum, vrijeme obavijesti i ime osobe koja je uputila obavijest.

Usmenu obavijest naručitelj je dužan sa svim podacima odmah ili najkasnije u roku 24 sata pismeno potvrditi, inače će se smatrati da usmene obavijesti nije bilo. U slučaju prijave otuđenja korisničkog imena i lozinke ili njegove neovlaštene uporabe, tvrtka ALFA LOGISTIKA onemogućit će pristup uslugama, najkasnije (24) dvadeset i četiri sata po primljenoj obavijesti naručitelja.

POVJERLJIVOST I ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

18. članak

Sva prava intelektualnog vlasništva za obavljanje usluge Tacho CLOUD u vlasništvu su isporučitelja. Naručitelj ugovornim odnosom ne stječe nikakva prava na ova prava intelektualnog vlasništva, osim prava korištenja koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima.

Obje ugovorne strane obvezuju se da će sve poslovne i tehničke informacije, koje su im dostupne zbog provedbe ovog ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu najmanje tri (3) godine po isteku ugovora. Tako će postupati i ako bi došlo do raskida ugovora.

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SU NUŽNI ZA RAD SUSTAVA TACHO CLOUD

19. članak

Naručitelj treba ispuniti minimalne tehničke zahtjeve kako bi mu se omogućio nesmetan pristup sustavu Tacho CLOUD.

OPERATIVNI SUSTAV

 • MS Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android

INTERNETSKA VEZA

 • Minimalna brzina download 2 Mb/s.
 • Minimalna brzina upload 0,5 MB/s.
 • Za nesmetan rad aplikacije potrebna je stalna i stabilna internetska veza. Bez internetske veze ili ako je internetska veza ispod specificiranih parametara računalni sustav Tacho CLOUD neće raditi, tj. neće se moći povezati na centralnu bazu podataka računalnog sustava Tacho CLOUD.

MINIMALNI HARDVERSKI ZAHTJEVI LOKALNIH RAČUNALA NARUČITELJA

 • Brzina procesora: minimalno 1.5 Ghz.
 • Radna memorija: minimalno 4 GB RAM-a.
 • Tvrdi disk: minimalni slobodni kapacitet 5 GB.
 • Osigurana stalna internetska veza.
 • Osigurana zaštita od računalnih virusa.
 • Instaliran internetski preglednik: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

MINIMALNI HARDVERSKI ZAHTJEVI MOBILNIH UREĐAJA

 • Brzina procesora: minimalno 1.0 Ghz.
 • Radna memorija: minimalno 512 MB RAM-a.
 • Tvrdi disk: minimalni slobodni kapacitet 1 GB.
 • Osigurana stalna internetska veza.
 • Osigurana zaštita od računalnih virusa.
 • Instaliran internetski preglednik

KAKVOĆA USLUGE

20. članak

Isporučitelj zadržava pravo da zbog obavljanja hitnih servisnih radova na centralnoj bazi podataka povremeno isključi usluge računalnog sustava Tacho CLOUD. Isporučitelj će se, prilikom ovih isključivanja, zalagati da ona traju najkraći mogući vremenski rok. O takvim isključivanjima će isporučitelj prethodno obavijestiti naručitelja na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Mjesečna najamnina se zbog nemogućnosti korištenja usluga Tacho CLOUD zbog radova iz prethodnih stavaka ovog članka ne smanjuje.

PODNOŠENJE PRIGOVORA NARUČITELJA

21. članak

Naručitelj može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga sustava Tacho CLOUD, na kakvoću pružene usluge, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora o najmu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Prigovor se podnosi pisanim putem na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr, ili poštom preporučenom pošiljkom.

Prigovor mora biti podnesen u roku 8 (osam) dana od saznanja za radnju ili propust ALFA LOGISTIKE zbog koje se prigovor podnosi.

Prigovor na iznos računa podnosi se u roku 8 (osam) dana od dana dospijeća računa, na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr ili poštom preporučenom pošiljkom.

Isporučitelj se obvezuje na prigovor opisno odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naručiteljeva prigovora.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

22. članak

ALFA LOGISTIKA ne odgovara za poremećaje u sustavu i moguće štete koje bi nastale kod naručitelja kao posljedica:

 1. pogreške, smetnje ili kvara internetske veze između ponuđača usluge i naručitelja,
 2. gubitka ili otuđenja korisničkog imena i lozinke (korisničkih podataka),
 3. nepoštivanja odredbi ugovora o najmu, ovih Općih uvjeta, preporuka ili izričitih uputa isporučitelja,
 4. pogreške operativnog sustava ili internetskog preglednika.

 

23. članak

Isporučitelj ne odgovara za štetu koja može nastati zbog objavljivanja ili neautoriziranog korištenja podataka u slučaju: provale u računalni sustav, gubitka ili razotkrivanja korisničke lozinke, nesavjesnog čuvanja korisničke lozinke.

 

24. članak

Isporučitelj ne odgovara i ne jamči za štetu i greške koje bi potjecale iz programske opreme sustava Tacho CLOUD. Ni u kom slučaju isporučitelj nije odgovoran ni za kakvu štetu, uključujući i ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili druge materijalne ili nematerijalne štete, koja proistječu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga sustava Tacho CLOUD.

 

25. članak

U drugim slučajevima odgovornosti za štetu, a koji nisu obuhvaćeni odredbama 22.- 24. članka, isporučitelj po osnovi krivnje odgovara samo za običnu štetu (smanjenje imovine). Isporučiteljeva odgovornost za štetu ograničena je do visine prosječnog mjesečnog iznosa najamnine koju je oštećeni naručitelj plaćao tijekom posljednjih šest mjeseci prije štetnog događaja, odnosno do visine prosječne mjesečne najamnine izračunate za razdoblje od uključivanja naručitelja u sustav pa do nastanka štetnog događaja u slučajevima kada ugovorni odnos traje kraće od šest mjeseci.

Prilikom otkrivanja grešaka i nepravilnosti, odnosno nastanka štete, naručitelj mora poduzeti sve što je u njegovim razumnim mogućnostima kako bi umanjio štetu i/ili štetne posljedice.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

26. članak

Isporučitelj u okviru ugovora osigurava naručitelju odgovarajuće održavanje i servisiranje programske opreme sustava Tacho CLOUD.

Greške u radu računalnog sustava Tacho CLOUD koje ne proizlaze iz razloga neovlaštene uporabe korisničkog imena i lozinke, isporučitelj će otkloniti u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Vrijeme odziva za održavanje softvera je 4 (četiri) sata od obavijesti o pogrešci. Rok za uklanjanje pogreške je najviše 2 (dva) radna dana. Pritom se uzima u obzir radno vrijeme isporučitelja koje je navedeno na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Rok za uklanjanje pogreške naveden u prethodnom stavku ovoga članka može se produžiti uz suglasnost s naručiteljem. Dogovoreni rok uklanjanja pogreške obje strane dužne su potvrditi u pisanom obliku.

 

27. članak

O nemogućnosti korištenja sustava Tacho CLOUD i o drugim mogućim pogreškama u radu sustava Tacho CLOUD naručitelj će obavijestiti isporučitelja na kontakte navedene na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

 

28. članak

U slučaju da naručitelj ne obavijesti o nemogućnosti korištenja sustava i o drugim mogućim pogreškama u radu sustava na način naveden u prethodnom članku ili da naručitelj u slučaju sumnje na neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke ne postupi sukladno članku 17, naručitelj nema pravo zbog kvara sustava podnositi prigovor na iznos računa.

CIJENE I PLAĆANJA

29. članak

Usluge sustava Tacho CLOUD plaćaju se i obračunavaju u skladu s važećim Cjenikom objavljenim na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr te sukladno ugovoru o najmu.

Cijene mjesečne najamnine isporučiteljevih usluga definirane su u cjeniku koji je sastavni dio ugovora o najmu između isporučitelja i naručitelja.

Isporučitelj će izdati račun za usluge prema ugovoru svakog prvog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Rok plaćanja je 10 (deset) dana od datuma izdavanja računa.

 

30. članak

Usluge koje su predmet ugovora o najmu isporučitelj naplaćuje za sve vozače koji su uključeni u sustav Tacho CLOUD.

Usluge isporučitelj naplaćuje mjesečno, osim ako je ugovorom o najmu ili nakon njegova sklapanja u pisanom obliku dogovoren drukčiji interval plaćanja.

Mjesečna najamnina obračunava se za broj vozača koji se nalaze u sustavu osim ako je broj vozača koji se nalaze u sustavu manji od minimalnog broja licencija koje su navedene u ugovoru o najmu, tada će se mjesečna najamnina obračunati prema minimalnom broju licencija.

Naručitelj plaća najamninu za tekući mjesec sukladno izdanom računu, do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, na žiro-račun isporučitelja naznačen u izdanom računu. Naručitelj je u obvezi plaćanja najamnine počevši od dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao dan stupanja ugovora na snagu.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene cijena usluga. Isporučitelj će o izmjenama cijena pravodobno obavijestiti naručitelja, barem mjesec dana prije početka važenja novih cijena na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr. ili slanjem obavijesti na adresu e-pošte naručitelja.

 

31. članak

Mjesečna najamnina za licencije sustava obračunava se na sljedeći način:

 • najamnina se obračunava za prethodni mjesec u tekućem mjesecu,
 • najamnina za prvi i posljednji mjesec pružene usluge zaračunat će se za cijeli mjesec, bez obzira kada je tijekom mjeseca pojedini vozač isključen iz sustava ili uključen u sustav, Iznos mjesečne najamnine jednak je broju licencija sustava koje naručitelj koristi osim ako je broj licencija sustava manji od minimalnog broja licencija koji je naveden u ugovoru o najmu, u tom slučaju mjesečna najamnina će se obračunati prema minimalnom broju licencija sustava iz ugovora o najmu.
 • Naručitelj je dužan podmiriti i sve troškove (najamninu) koji su nastali zbog korištenja računalnog sustava Tacho CLOUD od strane treće osobe.

PROBNI VREMENSKI PERIOD

32. članak

Naručitelj i isporučitelj mogu, iz razloga utvrđivanja pogodnosti usluga sustava Tacho CLOUD, sklopiti dogovor za probno korištenje usluge temeljem kojeg će isporučitelj omogućiti naručitelju korištenje računalnog sustava Tacho CLOUD u probnom vremenskom periodu.

Probni vremenski period traje (30) dana, računajući od trenutka otvaranja korisničkog računa naručitelju.

Probni vremenski period se ne naplaćuje.

Za probni vremenski period ne sklapa se Ugovor.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

33. članak

Isporučitelj se obvezuje da će:

 • uključiti naručitelja u sustav Tacho CLOUD najkasnije do dana koji je u ugovoru o najmu naveden kao krajnji rok za uključenje u sustav,
 • osigurati osnovnu edukaciju naručitelju prema cijenama iz cjenika dodatnih usluga koji je objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.
 • osigurati naprednu edukaciju naručitelju prema cijenama iz cjenika dodatnih usluga koji je objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.
 • servisirati i održavati programsku opremu sustava Tacho CLOUD za vrijeme trajanja ugovora o najmu,
 • omogućiti korisničku podršku naručitelju,
 • kvalitetno obavljati ugovorne obveze, na vrijeme i po pravilima struke,
 • imenovati telefonski i kontakt e-pošte preko kojih će se stručno i pravodobno izvršavati nalozi te rješavati naručiteljevi prigovori na mrežnoj adresi www.alfalogistika.hr.
 • poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu naručiteljevih poslovnih podataka,
 • osobne podatke koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka,
 • tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa i djelatnosti naručitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa.

 

34. članak

Naručitelj se obvezuje da će:

 • sustav Tacho CLOUD upotrebljavati kao dobar gospodarstvenik,
 • sustav Tacho CLOUD upotrebljavati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • tehničke i poslovne informacije, podatke i dokumentaciju iz ugovornog odnosa između naručitelja i isporučitelja čuvati kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka ugovornog odnosa,
 • u roku podmiriti sve obveze prema ugovoru.

VIŠA SILA

35. članak

Višom silom smatra se nastupanje okolnosti koje onemogućavaju ispunjavanje ugovornih obveza jedne ili druge ugovorne strane, koje su nastale poslije sklapanja ugovornog odnosa, a ugovorne strane ih prilikom sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastupanju ili prestanku više sile, kao i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

PRIJENOS UGOVORA

36. članak

Ugovor se može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ako novi naručitelj (slijednik) nastavi koristiti usluge sustava Tacho CLOUD koji je već aktivan kod naručitelja (prednika).

ALFA LOGISTIKA će na zahtjev naručitelja (prednika) izvršiti prijenos ugovora na drugu osobu, odnosno novog naručitelja (slijednika) zasnivanjem ugovora o najmu s novim naručiteljem (slijednikom) u skladu s ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da je prednik uredno podmirio sve svoje obveze dospjele do dana podnošenja zahtjeva za prijenos. Prednik je dužan podmiriti račun za korištenje usluga u mjesecu u kojem je izvršen prijenos ugovora do dana izvršenja prijenosa, a novi naručitelj (slijednik) obvezan je podmiriti račun za korištenje usluga nakon izvršenog prijenosa.

 

37. članak

U slučaju smrti naručitelja fizičke osobe ili prestanka postojanja pravne osobe, nasljednik ili pravni slijednik može podnijeti zahtjev za prijenos ugovora.

Ugovor zajedno sa svim pravima i obvezama prelazi na novog naručitelja (slijednika) tek kad ALFA LOGISTIKA prihvati zahtjev za prijenos ugovora sukladno odredbama članka 8. i 9 ovih Općih uvjeta.

 

38. članak

Novi naručitelj (slijednik) suglasan je da će zajedno s ranijim naručiteljem (prednikom) solidarno odgovarati za sve obveze prema ALFA LOGISTICI koje se odnose na korištenje usluga isporučitelja od strane prijašnjeg naručitelja (prednika), a dospjele su nakon izvršenog prijenosa ugovora, i to temeljem izričite suglasnosti o solidarnoj odgovornosti za dug prijašnjeg naručitelja (prednika) navedene u zahtjevu za prijenos ugovora.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

39. članak

Ugovor zaključen na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca.

Otkazni rok od tri mjeseca počinje teći prvog dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je otkaz zaprimila ugovorna strana kojoj se ugovor otkazuje.

Ugovor prestaje istekom posljednjeg dana otkaznog roka.

Otkaz se daje u pisanom obliku i šalje poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

 

40. članak

Ugovor zaključen na određeno vrijeme po isteku ugovorenog razdoblja automatski se produljuje za jednako vremensko razdoblje navedeno u ugovoru o najmu.

Naručitelj može najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja pisanim putem obavijestiti isporučitelja da ne želi produljenje ugovora na novo razdoblje, u kojem slučaju ugovor prestaje istekom razdoblja na koje je prvotno sklopljen.

 

41. članak

Odredbe prethodnog članka o automatskom produljenju ugovora ne primjenjuju se ako je naručitelj fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost ili ako je u ugovoru o najmu navedeno da se ugovor ne produžuje automatski te u tom slučaju ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

 

42. članak

Ugovor na određeno vrijeme koji je kao naručitelj zaključila fizička osoba i ugovor na određeno vrijeme u kojem je navedeno da se ne produljuje automatski, naručitelj može raskinuti prije isteka ugovornog razdoblja.

Ugovor na određeno vrijeme koji se produljuje automatski (na koji se dakle ne primjenjuje članak 41) naručitelj može raskinuti najkasnije do početka razdoblja od tri mjeseca prije isteka ugovornog razdoblja.

Obavijest o raskidu dostavlja se isporučitelju u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom, na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru.

Ugovor prestaje dostavom obavijesti o raskidu isporučitelju.

U svim slučajevima raskida ugovora iz ovog članka, naručitelj je obvezan platiti sve mjesečne naknade prema ugovoru sve do kraja ugovorenog razdoblja.

 

43. članak

Bez obzira na to je li ugovor sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, isporučitelj ima pravo naručitelja isključiti iz uporabe računalnog sustava Tacho CLOUD ako i dok ne podmiri troškove učinjenih usluga. Isporučitelj će naručitelja prije toga upozoriti opomenom prema sljedećem rasporedu:

 • ako naručitelj kasni s plaćanjem jednog (1) ili više računa, isporučitelj će naručitelja upozoriti opomenom pred raskid ugovora o najmu sustava Tacho CLOUD i onemogućiti naručitelju pristup u sustav Tacho CLOUD, te ga u pisanoj opomeni upozoriti na preuzete obveze prema ovim općim uvjetima,

Ako naručitelj nakon opomene isporučitelja ne podmiri svoje obveze koje su nastale neplaćanjem jednog (1) ili više nepodmirenih računa niti nakon pet (5) dana od dospijeća zadnjeg izdanog računa, isporučitelj će raskinuti ugovor o najmu te raskid ugovora o najmu u pisanom obliku poštom dostaviti naručitelju.

Isporučitelj u svakom slučaju može, neovisno o njegovu podmirivanju obveza po računima, bez odgode isključiti naručitelja iz sustava i raskinuti ugovor kada po svojoj ocjeni utvrdi da naručitelj postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, ugovora o najmu ili važećih zakonskih propisa.

 

44. članak

Otkaz, raskid ugovora i sve pisane obavijesti iz ovog poglavlja dostavljaju se poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom, i to na adresu sjedišta isporučitelja navedenu u sudskom registru, odnosno na adresu naručitelja koja je navedena u ugovoru o najmu ili na drugu adresu naručitelja o kojoj je naručitelj u pisanom obliku obavijestio isporučitelja nakon sklapanja ugovora o najmu.

Ugovorna strana koja ne preuzme poštansku pošiljku sama snosi rizik propuštanja dostave.

Kao dokaz slanja ili ne zaprimanja sve predviđene pisane dokumentacije poštom služi izvadak o preporučenom slanju dokumenata s povratnicom od kurirske službe kojom se dostavlja dokumentacija.

 

45. članak

U slučaju raskida ugovora o najmu na određeno, prije isteka ugovora, naručitelj je dužan platiti sve preostale naknade koje su preostale do isteka ugovora.

Preostale naknade je naručitelj dužan platiti u slučaju raskida ugovora prije vremena isteka od strane naručitelja ili od strane isporučitelja, ako isporučitelj raskida Ugovor na osnovu članka 43.

Naknade koje je naručitelj dužan platiti ako ugovor na određeno otkazuje prije vremena isteka ugovora, se pri obračunu troškova otkaza ugovora umanjuju za 20%.

RJEŠAVANJE SPOROVA

46. članak

Ugovorne stranke rješavaju sve moguće sporove sporazumno. U slučaju da stranke ne bi uspjele riješiti spor sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu (Republika Hrvatska).

ZAVRŠNE ODREDBE

47. članak

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskim stranicama www.alfalogistika.hr.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na naručitelje usluga s kojima je ugovor o najmu sklopljen nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

ALFA LOGISTIKA zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, u kojem slučaju će ALFA LOGISTIKA izvijestiti naručitelje pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i njihovom pravu na raskid ugovora, i to najkasnije s objavom tih izmjena na mrežnim stranicama www.alfalogistika.hr.

U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

Ako su izmjene Općih uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena raskinuti ugovor bez naknade.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.05.2018. godine.